Hoe werken wij

Essentie

  

Wij behandelen elk dossier in vertrouwen, met deskundigheid en transparant. De client heeft inspraak in de strategie en wordt op de hoogte gehouden van elke evolutie. Anderzijds is vereist dat hij ons grondig en stipt informeert, zodat wij met kennis van zaken kunnen optreden.

  

Meer daarover onder "WAT"

  

Wat wij ook verwachten, is een correcte betaling voor ons geleverde werk, volgens goede afspraken. Wij staan in voor onze prestaties, die doorgaans een middelenverbintenis vormen en waarvan wij de aansprakelijkheid verzekerd hebben. Meer daarover op de volgende pagina's

  

Elke cliënt die een beroep doet op advocaat Els Vanassche en/of Roel Hendrickx, neemt kennis van alle voorwaarden vermeld op deze website en stemt er uitdrukkelijk mee in.

Op de overeenkomst tussen advocaat Els Vanassche en/of advocaat Roel Hendrickx en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Voor alle geschillen die daaruit voortvloeien zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Ereloon en onkosten

  

Het ereloon hangt in principe af van de hoeveelheid prestaties die voor een behoorlijke behandeling van het dossier nodig zijn. Dit is moeilijk vooraf in te schatten, omdat dit afhangt van allerlei evoluties en de intensiteit waarmee de andere partij op argumenten reageert.

  

In grote lijnen hanteren wij drie ereloonsystemen : forfaitair, per uur of volgens het zogenaamde waardetarief. Dit wordt bij aanvang van het dossier bekeken.

  

Forfaitaire tarieven kunnen in principe uitsluitend gebruikt worden voor standaard-opdrachten in het kader van abonnementen of vaker terugkerend werk.

  

Waardetarief is mogelijk bij invordering van welbepaalde bedragen of verweer tegen dergelijke vorderingen. Daarbij wordt het ereloon berekend als een percentage op de waarde van het geschil. Dat percentage is degressief naarmate de waarde van het geschil stijgt. Deze percentages worden verhoogd met 50 % wanneer na een procedure in eerste aanleg ook nog een procedure in hoger beroep moet worden gevoerd. Zij kunnen worden verminderd of op maat bepaald in het kader van een abonnementsregeling of bij toepassing van daartoe geschikte factuurvoorwaarden van de cliënt.

  

Uurtarief wordt afgerekend op basis van de aan het dossier bestede tijd, die stipt wordt geregistreerd. Het uurtarief wordt voor elk dossier vooraf met de cliënt afgesproken en is afhankelijk van het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de eventuele hoogdringendheid, ervaring en expertise. Onze uurtarieven variëren daardoor tussen € 120 tot € 240, te verhogen bij uitzonderlijke belangen of urgenties. Bij gunstig resultaat kan het ereloon verhoogd worden met een succes-fee. Als er in een gerechtelijke procedure een rechtsplegingsvergoeding wordt bekomen, zal de som van het ereloon en de onkosten nooit lager zijn dan deze rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is een wettelijk omschreven forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten waartoe de verliezende partij in een procedure kan veroordeeld worden.

  

Onkosten die rechtstreeks en exclusief voor het specifieke dossier gemaakt worden (griffierechten, kosten gerechtsdeurwaarder, erelonen gerechtsdeskundigen e.d.) worden doorgerekend. Elk dossier draagt ook bij in de algemene kantoorkosten, door middel van een forfait dat wordt bepaald op basis van de kantooreenheden die aan het dossier worden gespendeerd, in de vorm van bladzijden dactylografie (momenteel € 12 per eenheid).

  

Provisies worden gebruikelijk gevraagd voor te leveren prestaties en te maken onkosten. Dergelijke provisies worden afgerekend bij de eindberekening. Vooral in intensieve dossiers zijn de provisies geen indicatie van de stand van de erelonen.

Financiële voorwaarden

  

Sedert 1/1/2014 zijn de advocaten onderworpen aan de BTW. Zij zijn bijgevolg verplicht 21% BTW aan te rekenen op alle geleverde diensten en kosten.

  

Elke factuur voor provisies of voor onkosten en erelonen is betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

  

Bij gebreke aan tijdige en volledige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere reële schade.

  

Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling is tevens vanaf de vervaldag een conventionele rente verschuldigd die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Aansprakelijkheid

  

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten Els Vanassche en Roel Hendrickx is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Ethias, Sterrenkundelaan 19, 1210 Brussel.

  

De polis verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor (uitzondering vorderingen tegen de verzekerden in de VS of Canada). De voorwaarden van deze polis zijn beschikbaar op verzoek.

  

Elke aansprakelijkheid van Els Vanassche en Roel Hendrickx is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uitgekeerd wordt door deze beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

  

Het inschakelen van externe derden zal enkel gebeuren wanneer dit in het belang van de cliënt is en na voorafgaandelijk overleg hierover met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten.

Beroepsregels en Gedragcodes

  

Als leden van de balie van Antwerpen, zijn Els Vanassche en Roel Hendrickx onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

  

Zij zijn ook onderworpen aan de reglementen van de balie van Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be .

  

Dit omvat o.a. regels inzake de beroepsuitoefening, beroepsgeheim, erelonen e.d.

Informatie en Klachten

  

Voor meer informatie over onze dienstverlening of alle aspecten vermeld op deze website, of om een klacht te formuleren, kunt U Els Vanassche en Roel Hendrickx rechtstreeks bereiken als volgt:

  

- per post : Sint-Cordulastraat 19 bus 2 te 2900 Schoten

  

- via fax : nummer 03/647.00.35 (internationaal +323/647.00.35)

  

- via e-mail : els.vanassche@skynet.be en roel.hendrickx@skynet.be

  

- telefonisch : nummer 03/645.07.90 (internationaal +323/645.07.90

  

Raadpleeg de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) voor bijkomende informatie over mogelijke kanalen voor informatie en klachten, o.a. via de Stafhouder.

Persoonsgegevens & Privacy

  

Op 25 mei 2018 treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

  

Wij informeren U graag over de relevantie hiervan voor onze samenwerking.

  

Uw persoonsgegevens worden door advocaten Hendrickx & Vanassche onder hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie waarbij U beroep doet op onze diensten als advocaat.

  

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen en met het oog op de dienstverlening die U van ons verwacht, d.w.z. een accurate verwerking van gegevens in de dossiers die wij behartigen.

  

Ons algemeen beleid op het vlak van de gegevensbescherming, inclusief uw rechten en mogelijkheden tot inzage, contactname en protest, vindt U op de volgende pagina’s.

  

Voor elk contact over onze verwerking van persoonsgegevens volstaat een e-mailbericht naar uw contactpersoon op ons kantoor: els.vanassche@skynet.be en roel.hendrickx@skynet.be

  

Klik op de onderstaande vragen voor meer details.

  

  

1. Identificatie

De verwerkers van de persoonsgegevens zijn Roel Hendrickx (BE 851.838.756) en Els Vanassche (BE 0867.685.586)

2. Waarvoor verzamelen en verwerken wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens bij het aanmaken van een nieuw dossier, teneinde de gegevens van de daarin betrokken partijen correct te kunnen verwerken bij de behandeling van het dossier.

  

De cliëntengegevens worden ook bewaard voor de efficiënte aanmaak van nieuwe dossiers.

3. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen en verwerken de basis-identificatiegegevens van de cliënten (naam, adres, geboortedatum, KBO-nummer of BTW-nummer, verantwoordelijke bestuurder, contactpersonen) en daarnaast de gegevens die noodzakelijk zijn voor de concrete behandeling van het concrete dossier, zoals gegevens van een tegenpartij, een contractuele relatie en dergelijke.

  

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens die niet relevant zijn voor het behandelde dossier.

4. Hoe verzamelen en verwerken wij gegevens?

Wij verzoeken de cliënten om ons de noodzakelijke persoonsgegevens kenbaar te maken.

  

Bijkomende gegevens worden online opgezocht in openbare gegevensbronnen (zoals het Belgisch staatsblad).

  

De voor het dossier nuttige en noodzakelijke gegevens van andere partijen en van de betwistingen of de relaties waarvoor wij worden geraadpleegd worden verzameld uit de documenten (procedurestukke, contractuele gegevens) die de cliënt ter beschikking stelt voor de behandeling van zijn dossier, en die in de loop van de behandeling van het dossier worden overgemaakt door overheidsinstanties (inclusief rechtbanken) en tegenpartijen of tegenstrevers.

5. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is het kunnen behartigen van de belangen van de cliënten in de dossiers die zij ons toevertrouwen.

6. Worden de gegevens medegedeeld aan derden?

Er worden geen cliëntengegevens medegedeeld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de behartiging van de belangen in advies- of proceduredossiers. B.v. een dagvaarding kan niet worden uitgebracht zonder de wettelijk vereiste gegevens bekend te maken van de partij namens wie deze dagvaarding wordt betekend.

  

In het algemeen respecteren wij het beroepsgeheim en de deontologie van de advocatuur op de meest strikte wijze.

7. Hoe worden de gegevens beveiligd?

Persoonsgegevens worden bewaard in hard copy (op papier) in de dossiers die voor de cliënten worden behartigd en waarin aan niemand inzage wordt verleend. Deze dossiers worden op een veilige plaats bewaard en na afsluiting gearchiveerd en na de archiefperiode op beveiligde wijze vernietigd.

  

Persoonsgegevens worden ook elektronisch bewaard op het eigen kantoornetwerk waarvan zowel de server als de werkstations enkel toegankelijk zijn met gepaste wachtwoordbeveiliging. Het netwerk wordt ook met aangepaste software tegen hacking of onrechtmatige toegang beveiligd.

  

De gebruikte advocatensoftware “Kleos” is cloud-based maar ook hiervoor zijn aangepaste identificatie en paswoorden nodig om tot de gegevens toegang te krijgen. Wolters Kluwer garandeert dat Kleos aan alle vereisten van de GDPR voldoet.

8. Uw rechten.

U heeft het recht om van ons te vermenen welke gegevens wij over U en uw dossier verzamelen en verwerken, voor zover de deontologie en het beroepsgeheim ons toelaten daarin inzage te geven. U heeft het recht deze gegevens in te zien en desgewenst te verbeteren.

  

U heeft het recht deze gegevens te laten wissen, wanneer zij niet meer relevant zijn voor lopende dossiers. Wij kunnen niet uw belangen in actuele dossiers behandelen zonder te beschikken over de daartoe vereiste gegevens die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de belangen die U ons toevertrouwt.

  

Voor al deze mogelijkheden volstaat een eenvoudig verzoek per e-mail naar het adres van uw contactpersoon:

  

els.vanassche@skynet.be en roel.hendrickx@skynet.be

9. Direct marketing.

Uw gegevens worden actueel niet gebruikt voor direct marketing, maar in de toekomst is dat niet uitgesloten.

  

Indien U niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het om ons dat mede te delen per e-mail naar het adres van uw contactpersoon:

  

els.vanassche@skynet.be en roel.hendrickx@skynet.be

10. Autoriteit.

Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt U zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Wij appreciëren het echter als U zeker ook ons zelf informeert.

11. Wijzigingen.

Voorbehouden.